Shop More Submit  Join Login
About Varied / Student Member KAITLYNUnited States Groups :iconthe-horror-club: The-Horror-Club
Horror has many names
Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Premium Membership
Statistics 38 Deviations 863 Comments 8,485 Pageviews

Activity


AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


A͈̭̠̳̘̟͔ͬ̈̈̚ͅH̦̝̠̪̝̋̾ͫ̅͋̅̀ͬḦ̟̥̲̜͆̌̀̌̀͌ͤͣH͇͉͌̃ͣͪ̌̏̐̚̚H͉̜͖̖͖ͦ̓ͤͯ̔̚H͖̜͚̦̲̊̔̎H͚̪̟̰̘̣̘ͨ͒̋̿̅̎̒H̖̳̳̪̟̄̔̑̈́̊̆H̗̙̖̼̃͐͐̑̆̑̍͆Ȟ͚̩͋̾͌ͯ̋H̱͎̝͙͇͈͛͗̈́̋̔͗͑͗ͅH̦͚ͮ́Ḣ̩͇ͤ͐ͩͣͧ͒̓H͇͈̼ͫ̃̽ͩͯ͋ͫ̍H͖̩͔̲̠̲̫̩ͫ̒H̘͕͑͂̌ͬ̂̿H̜̙̰͎̲͕ͩH͔͔̣͉̰͐ͣ̾̅͂̇H̭̯͇͈̱̳͔̏̇ͤ̂ͭ̋͋͂H̳̱̜̻̹͎͇͗̽̏̋H̩̣̄̿ͫ̔̔̋̚Ḧ͎̺̠͇͓͔́ͮͥ͂̅̋͐̏̈́H̦͔̩͉̺̋̋͛̀ͬ͑ͦH̭̬͖̉̈̓ͯ̒̓̽ͪH̺̟̙͔̙̼͙ͮͧ̎̑̌H̗̿̈̓͋H̪̩̘̦͓̪̰̪̊̈́͒͛ͥ̑Ḫ̪̝́̉̉̋̀̎ͫ͊ͨH̜̜̰̙ͯ̑̚H͚͈͎͇̄̓ͪ̓ͦͫ̏͗̌H̫̠̲̜͈̣͇͍̟̽̆̆̐̏H̭͇̪͓͇̪͒H̖̣̓̋̆ͨ̀͊͋̃͆H̗̤͉̰̝͕͎̲̐ͮ̑̆ͥH͇̙͓̫͕̫͗͆̑ͪ͂ͨͅH͎͕͕͈̩̖̯̬ͩ̅̈̚H͙̩͈͉͕̙̞̐̋͆̇ͪͤ̚H͓̼̰̟͚̻̑̃H̬̔ͯ̓̀̂̒H̤̫̓̏̔̇̔H͍̙̗̟̣͔̻̺̋̓̂̿́H͖͖̰̿̇̅ͤH̲̤̋̈́ͪ̑̋͊ͅH͙̭̥̦͚͊̃͌̀̆̄̉͒ͅH̲ͩͤ̽ͩ̄H̫̝̦̥̝̥͖ͨ̄͂H̪̼͍̲̯͉̟̣ͧ̓͑H͎͍͉̟̋͆͊̓̌͛̚H̥̬̹̻͍̯̘̠̆́H̗̰̯͖̯͓̟͔ͧḦ̰͎͍̪̳̞͎̻̯́͌ͨͥ͆̈H̟͑̀H͙̗̬̬̫̑H̙͍̪̩̲̮̲͒̌̄H͎̠͖̏ͪH̯͍̊ͪ͒H̱̱̘͕̹͔̗͓̹̏̔̒̍̂̐H͈̳̻͔͑́̐̓̄ͤ͒Ḧ̦̘̯ͬH̝͙͙̾̿̿ͤ͌̾ͫH̲̤̤̝̦́̅͊̋͛̑H͈̃ͨ͆H͓̬͙̦̓ͬͅḢ̖̂̈́ͧH̱̥̋̂ͫH̬̰̻̗͉̜̮̼́̓̎̃ͥH͇̠̯͓ͨͅH͓̱̘̮̩̔͋͗̆ͅH̥̟̲̟̔͌̾̀H͉̜̙̳͓͇ͩ͂ͫH̙̮ͣ͐̑ͯͤ͑̐H̭͎̭͈̱ͦͩͩͅH̜ͥ̓̾̏̓̈͐̃H̗̘̓̔ͤ͂ͦ̎Ḥ̥̮̯͚̙̃͂̈ͅĤ̻͍͛̉̚H͓̠̳̲̬͓̰͊ͮ̍̌ͨ̌̾ͣ͆ͅH̰̣̗̙̮ͮ̋Ḧ̝́̆͐ͪͣḤͬ͗͌̒̅ͣH͇̯̫͓̪͚̑̀̉̉͛H̬̖̖̍ͬͥ͋͆ͅH̭̩̼͚͔̺̖͍̠̉ͤ̎͂̓ͦH̲͚͑͛Ḧ̤̬̮͉̥́ͤͫͭ̚H̫͖̤̊ͨȞ̰̝̲͓͉̞̓̆̓ͣ́ͥ̓H͓͚̟̓͑ͨͭͥ̚̚H̟̮̝̣̝̫͚ͮ̆̈́̓̽̚H̗̲̺̪̜͑̎͑̈́͆̃H͈̖̤͎̮͊ͨͩ͐H͇͔̼̲͕͙̤̤ͨ̐̊ͩ̐̚H̘̥̣͔̯̻̬̓̈͋H̘͚̳̦̻̙̗̊̋͒̓̿͐̽ͬH̯̯̞̳̦͇̜͆ͬ̓̽̓ͣ̓̅̚H̭̠̤̬̯͍̮͔̽ͭ̐̓H̘͖̹̿̀̔ͭ͐̎̋ͬͦH͍̱͙ͨͪͭͫ̽̓H̼̘̥̫͍̙̞̿̋͗͗ͩ̆̋̐H̝̬̜͙̏͗̇ͧ̓ͅH̫͙̺̾̃͒͆ͤ͒ͣ̈H͚͗H͖̞͇ͯ̉ͬ̃̚H͖̳̣̺͌ͥͮ̂͐̐͊͂ͅH̖̠̲͙ͬͨ̌̾Ĥ̝͕̯̣͛̂̂͒̀H̰͎̪̬̹̝̖̺̦̔͂̿ͭ̄̒ͤ̊H̟̮̮̖̠͍͉̜͖ͤ͑ͧ͌ͯ͑̾Ḫ̗̮̤͓̼̾̅̔̈́̄H͎̹͙̓̋̿̋ͯ̾ͫ̎H̜͙̹̦̞͇̔̍ͤ́̿̆̏ͅH͉̮͚̎̃̈ͥ̂͊͛H͍̼̭̜̝ͨH̝̦̩̻̥̹͓̊͒̈ͯͣ̏ͅḢ̯͕̼͓̦͔͓̫̽ͥͩH̗͉͎̫͍͈̆̿͗̒̎̓́̂ͅH̱͙̱͈̑ͩͥH̟͚͇̪̊ͩͫ̌ͥ͒ͮ̽H̯̙̪̲̜͖̫̭ͥ̉ͤ͛H̞̜̻̰͓̺̥̆̎H͚̤̝̾̅͋̓ͯ̂ͅH̩̣̩̼͂H͍͓̲͚̪͈̝͐͑̓̈́̾H̘̫͎̫̟̺̩̠ͪ́͛̂ͫͧH̪̽͆̏̾ͬͭ͐H̜̃ͥ́ͤ͗̄H̻̞̺̥̖ͨ̉͗͆̐͒̓H̙͖͍̩̗̓̏͌̍ͅH̺̬̱̜͛ͭ̽̐͐H̯̲̤̫̩͚͒̉̀̔͗͒̍H̦̤̟̑̏̾͑H̱̫̏ͦͯḦ̭̼̯͛̾ͩ̐́͊͛H̱̳͖̜̯̿̌ͯ̀ͪ̂̀H̯͉ͩͭ͆ͦ͐̍̾H͓̺̻̞̥ͪͦ̓̾̉͑̇ͧ̊H̳̺̫̱͚̟͙͊ͦ͐̍ͬͭ̐̚H̻͕̗̭̒͑̒ͥͬ͒̏H̩͈̞̦̲̪̮ͧ̈́͂ͅH̖̫̜͍̳̱̿H̻̬͈̲̖̑̊ͨͣ͛ͩH͈͈̗̮̟̤̯̖͇͂̉̊̀ͧ̊̚H̞̺̫̟ͣ̀͒̇H̥͍̼͚̪͚ͫ̄͗ͨ̆ͯ̃H͍̮̣̮̼͇ͣ͗̀ͩͧ̅ͅH̜͓̺̲̪̮͍̥̏͛͐̓̌ͧ͐͂H̲͖ͤ̄ͬͪͩ̋H̘͔ͣ̉̚H̹͉͓̺̬̪͛́͂Ḧ͓̖̲̤́͂̄ͦ̓̋ͮͭ̀H̺̖͎̅̇̿̿̇͛̓ͥͪH̝̺͔̏͌̇̾̈̆H͓̹͗̇͌͗ͩͥ̎̚H͚͕̣̻̃̈́̔ͬ̎H͚̥̳͚̘͛͊̌͒̆̒̋̍H̦̎̏Ȟ̬̦͚͖͓̱̞ͭ̈́H̞̰̤̖̘̤ͬ̎H͈̝̺̱̼̠̭̩ͮ̆̌̐͛͆̾̈H̜̤̝ͪ̅ͯ̊Ĥ̪̹̉ͭ̅̂ͮḦ̠̭͚̹̼͙́ͤͦͬ͂H̐ͅH̱̱̟̘̘̹̦͓̳ͦͣͭͯ͂H̪̤̗͚͂̓̽̒̉ͯͅH̭̻̣̲̭̠͈̳͚̓̒Ḣ̞̻͈͂͂H̬̖͍̭̻̑́͊ͪ̈H̱̟ͭ̅ͨ̔ͣͬ̚H̱͔̘̔̄H͎̞ͮ̀ͩͣ͋H͕͙̪͉͂H̝̻͈̠ͤ͗̃ͮ͆͒H̳͍̠͈͉ͤͥͫ̉̆̾H̥͍̊͐H̯̙̙ͦͦ̂̽̋͑ͅH̟̜̹̣̦̩͍ͯH͔͖̝̾ͫͩH̰̬̣̑ͬ͆ͬͩ̊͌H͎̭̃ͤͧͦ̾̌͒ͯ̾Ḣ͍ͯͧ̎̈́͐̆H͔͙͛̂̈́̏͌̽͐H̻͖̱͎̪̙̙͎͒̀ͪ̀̊H̟̥͍̬̮̱̥͔ͫ̅̈́͐͋H͇̏̉͊͐H̥̣̙̮̻͕̬̩ͦ͂̒ͦ̋̃ͧ̂H͓̺̬̼̠͎͊͑̈H̤̯̟̗̰̬̪̓ͅH̥͓͐H͖̬̲͙̳̰͉͍ͬͨ̍͆H̥̖̝̱̖̿̔̽ͧ͑H̳̻͂̔H̥̦̰̹̳̠ͤ̋͒ͨ͐ͪͨ͂H̯̱͇̩͖̳̤͌̋̓̀͋H̳͇̖͍͓͊̓̂ͪH̩͕̼̠̘̯͈͎̑̈̓͆ͦ̋̀̚ͅH͕̲̞͍̩̥͙̤̤͊ͭ͊ͨ͗̇̄H͕͎̺̱ͥ̓ͣͥ̊̌̆͌H͉͓̳͈͕̻͂͋̃̅ͯH̺̯̮̲ͪ̅H̭̬͗ͣ̔͒ͨ͛ͨ̾ͧH̤̮̖̯̬͍̗͇̭̃ͫH͔͙͙̒ͧ̿ͤ̿͋H͔͈ͧ̓̇̅̽̋̂͐͆H͈͕̟͈͕ͫ͊ͣ̋̑̑̓ͬ̇H̤͔͈͔͐͒͗̾Ḫ̪͍̪̩̭ͩ́H͎̫͔ͣ̓ͬ̊̄ͣ̋H͕͒̈͗̋͊̉H͎̲̙̪̄̋̋͐̾̓Ḣ͎̺̤̼̔̂ͩ̑ͦH͈̽̎ͦͩH̳̲͕ͥ̌͗̂Ḫ͇̳͖̖͔̯̒ͅH͓̻̳̍̍̑̑H̳̯̬͖̙̮ͧͥͯ̆H̖͒ͦ̊͗̆̉̍H̠͙̼̭͚̭͇̞ͭ͆ͧ͊͂̈́ͥH̤̭ͤ͊ͤ̉ͣ̍̒ͬĤ͕̪̩̮͖̠̹ͦͬ̆͐̍H̰͈̮̤͓̞͙̏ͦH̲̻͈̜͉̗̰̪ͥͫ̔H͓͇͔̠̬̺̭͍̰̅ͧH͓̻͎͋ͤ
i love may-mays
KAIT'S COMMISSIONS! by eaglebuns
KAIT'S COMMISSIONS!
OK! Since lots of people have said they liked my art lately, and since I need a few extra dollars for some upcoming things, I'm gonna open commissions! I'll draw original characters, characters from fandoms, real people, etc. I'll need picture references, though.

I won't draw furries, mechs, NSFW art, hate art, racist art, kink art, etc, or anything really graphic. I'm OK with blood and gore as long as it's not too bad.

•Please message me on tumblr or deviantart if you'd like to commission me!
•I only accept PayPal! No dA points/any other forms of payment will be accepted.
•Please provide as much reference as possible!
•Once I send the progress sketch, you will have to pay me and tell me anything you want changed! I cannot change major things after I ink traditionally, but I can do last minute changes on digital art!
•Prices are negotiable and will increase/decrease depending on complexity/simplicity of what you're asking for!

To see more examples, please check my dA gallery or my tumblr art tag here: eaglebuns.tumblr.com/tagged/ka…!


Thank you for reading!!!
Loading...
art dump/examples by eaglebuns
art dump/examples
here's some of the traditional commission examples. memes
Loading...
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


A͈̭̠̳̘̟͔ͬ̈̈̚ͅH̦̝̠̪̝̋̾ͫ̅͋̅̀ͬḦ̟̥̲̜͆̌̀̌̀͌ͤͣH͇͉͌̃ͣͪ̌̏̐̚̚H͉̜͖̖͖ͦ̓ͤͯ̔̚H͖̜͚̦̲̊̔̎H͚̪̟̰̘̣̘ͨ͒̋̿̅̎̒H̖̳̳̪̟̄̔̑̈́̊̆H̗̙̖̼̃͐͐̑̆̑̍͆Ȟ͚̩͋̾͌ͯ̋H̱͎̝͙͇͈͛͗̈́̋̔͗͑͗ͅH̦͚ͮ́Ḣ̩͇ͤ͐ͩͣͧ͒̓H͇͈̼ͫ̃̽ͩͯ͋ͫ̍H͖̩͔̲̠̲̫̩ͫ̒H̘͕͑͂̌ͬ̂̿H̜̙̰͎̲͕ͩH͔͔̣͉̰͐ͣ̾̅͂̇H̭̯͇͈̱̳͔̏̇ͤ̂ͭ̋͋͂H̳̱̜̻̹͎͇͗̽̏̋H̩̣̄̿ͫ̔̔̋̚Ḧ͎̺̠͇͓͔́ͮͥ͂̅̋͐̏̈́H̦͔̩͉̺̋̋͛̀ͬ͑ͦH̭̬͖̉̈̓ͯ̒̓̽ͪH̺̟̙͔̙̼͙ͮͧ̎̑̌H̗̿̈̓͋H̪̩̘̦͓̪̰̪̊̈́͒͛ͥ̑Ḫ̪̝́̉̉̋̀̎ͫ͊ͨH̜̜̰̙ͯ̑̚H͚͈͎͇̄̓ͪ̓ͦͫ̏͗̌H̫̠̲̜͈̣͇͍̟̽̆̆̐̏H̭͇̪͓͇̪͒H̖̣̓̋̆ͨ̀͊͋̃͆H̗̤͉̰̝͕͎̲̐ͮ̑̆ͥH͇̙͓̫͕̫͗͆̑ͪ͂ͨͅH͎͕͕͈̩̖̯̬ͩ̅̈̚H͙̩͈͉͕̙̞̐̋͆̇ͪͤ̚H͓̼̰̟͚̻̑̃H̬̔ͯ̓̀̂̒H̤̫̓̏̔̇̔H͍̙̗̟̣͔̻̺̋̓̂̿́H͖͖̰̿̇̅ͤH̲̤̋̈́ͪ̑̋͊ͅH͙̭̥̦͚͊̃͌̀̆̄̉͒ͅH̲ͩͤ̽ͩ̄H̫̝̦̥̝̥͖ͨ̄͂H̪̼͍̲̯͉̟̣ͧ̓͑H͎͍͉̟̋͆͊̓̌͛̚H̥̬̹̻͍̯̘̠̆́H̗̰̯͖̯͓̟͔ͧḦ̰͎͍̪̳̞͎̻̯́͌ͨͥ͆̈H̟͑̀H͙̗̬̬̫̑H̙͍̪̩̲̮̲͒̌̄H͎̠͖̏ͪH̯͍̊ͪ͒H̱̱̘͕̹͔̗͓̹̏̔̒̍̂̐H͈̳̻͔͑́̐̓̄ͤ͒Ḧ̦̘̯ͬH̝͙͙̾̿̿ͤ͌̾ͫH̲̤̤̝̦́̅͊̋͛̑H͈̃ͨ͆H͓̬͙̦̓ͬͅḢ̖̂̈́ͧH̱̥̋̂ͫH̬̰̻̗͉̜̮̼́̓̎̃ͥH͇̠̯͓ͨͅH͓̱̘̮̩̔͋͗̆ͅH̥̟̲̟̔͌̾̀H͉̜̙̳͓͇ͩ͂ͫH̙̮ͣ͐̑ͯͤ͑̐H̭͎̭͈̱ͦͩͩͅH̜ͥ̓̾̏̓̈͐̃H̗̘̓̔ͤ͂ͦ̎Ḥ̥̮̯͚̙̃͂̈ͅĤ̻͍͛̉̚H͓̠̳̲̬͓̰͊ͮ̍̌ͨ̌̾ͣ͆ͅH̰̣̗̙̮ͮ̋Ḧ̝́̆͐ͪͣḤͬ͗͌̒̅ͣH͇̯̫͓̪͚̑̀̉̉͛H̬̖̖̍ͬͥ͋͆ͅH̭̩̼͚͔̺̖͍̠̉ͤ̎͂̓ͦH̲͚͑͛Ḧ̤̬̮͉̥́ͤͫͭ̚H̫͖̤̊ͨȞ̰̝̲͓͉̞̓̆̓ͣ́ͥ̓H͓͚̟̓͑ͨͭͥ̚̚H̟̮̝̣̝̫͚ͮ̆̈́̓̽̚H̗̲̺̪̜͑̎͑̈́͆̃H͈̖̤͎̮͊ͨͩ͐H͇͔̼̲͕͙̤̤ͨ̐̊ͩ̐̚H̘̥̣͔̯̻̬̓̈͋H̘͚̳̦̻̙̗̊̋͒̓̿͐̽ͬH̯̯̞̳̦͇̜͆ͬ̓̽̓ͣ̓̅̚H̭̠̤̬̯͍̮͔̽ͭ̐̓H̘͖̹̿̀̔ͭ͐̎̋ͬͦH͍̱͙ͨͪͭͫ̽̓H̼̘̥̫͍̙̞̿̋͗͗ͩ̆̋̐H̝̬̜͙̏͗̇ͧ̓ͅH̫͙̺̾̃͒͆ͤ͒ͣ̈H͚͗H͖̞͇ͯ̉ͬ̃̚H͖̳̣̺͌ͥͮ̂͐̐͊͂ͅH̖̠̲͙ͬͨ̌̾Ĥ̝͕̯̣͛̂̂͒̀H̰͎̪̬̹̝̖̺̦̔͂̿ͭ̄̒ͤ̊H̟̮̮̖̠͍͉̜͖ͤ͑ͧ͌ͯ͑̾Ḫ̗̮̤͓̼̾̅̔̈́̄H͎̹͙̓̋̿̋ͯ̾ͫ̎H̜͙̹̦̞͇̔̍ͤ́̿̆̏ͅH͉̮͚̎̃̈ͥ̂͊͛H͍̼̭̜̝ͨH̝̦̩̻̥̹͓̊͒̈ͯͣ̏ͅḢ̯͕̼͓̦͔͓̫̽ͥͩH̗͉͎̫͍͈̆̿͗̒̎̓́̂ͅH̱͙̱͈̑ͩͥH̟͚͇̪̊ͩͫ̌ͥ͒ͮ̽H̯̙̪̲̜͖̫̭ͥ̉ͤ͛H̞̜̻̰͓̺̥̆̎H͚̤̝̾̅͋̓ͯ̂ͅH̩̣̩̼͂H͍͓̲͚̪͈̝͐͑̓̈́̾H̘̫͎̫̟̺̩̠ͪ́͛̂ͫͧH̪̽͆̏̾ͬͭ͐H̜̃ͥ́ͤ͗̄H̻̞̺̥̖ͨ̉͗͆̐͒̓H̙͖͍̩̗̓̏͌̍ͅH̺̬̱̜͛ͭ̽̐͐H̯̲̤̫̩͚͒̉̀̔͗͒̍H̦̤̟̑̏̾͑H̱̫̏ͦͯḦ̭̼̯͛̾ͩ̐́͊͛H̱̳͖̜̯̿̌ͯ̀ͪ̂̀H̯͉ͩͭ͆ͦ͐̍̾H͓̺̻̞̥ͪͦ̓̾̉͑̇ͧ̊H̳̺̫̱͚̟͙͊ͦ͐̍ͬͭ̐̚H̻͕̗̭̒͑̒ͥͬ͒̏H̩͈̞̦̲̪̮ͧ̈́͂ͅH̖̫̜͍̳̱̿H̻̬͈̲̖̑̊ͨͣ͛ͩH͈͈̗̮̟̤̯̖͇͂̉̊̀ͧ̊̚H̞̺̫̟ͣ̀͒̇H̥͍̼͚̪͚ͫ̄͗ͨ̆ͯ̃H͍̮̣̮̼͇ͣ͗̀ͩͧ̅ͅH̜͓̺̲̪̮͍̥̏͛͐̓̌ͧ͐͂H̲͖ͤ̄ͬͪͩ̋H̘͔ͣ̉̚H̹͉͓̺̬̪͛́͂Ḧ͓̖̲̤́͂̄ͦ̓̋ͮͭ̀H̺̖͎̅̇̿̿̇͛̓ͥͪH̝̺͔̏͌̇̾̈̆H͓̹͗̇͌͗ͩͥ̎̚H͚͕̣̻̃̈́̔ͬ̎H͚̥̳͚̘͛͊̌͒̆̒̋̍H̦̎̏Ȟ̬̦͚͖͓̱̞ͭ̈́H̞̰̤̖̘̤ͬ̎H͈̝̺̱̼̠̭̩ͮ̆̌̐͛͆̾̈H̜̤̝ͪ̅ͯ̊Ĥ̪̹̉ͭ̅̂ͮḦ̠̭͚̹̼͙́ͤͦͬ͂H̐ͅH̱̱̟̘̘̹̦͓̳ͦͣͭͯ͂H̪̤̗͚͂̓̽̒̉ͯͅH̭̻̣̲̭̠͈̳͚̓̒Ḣ̞̻͈͂͂H̬̖͍̭̻̑́͊ͪ̈H̱̟ͭ̅ͨ̔ͣͬ̚H̱͔̘̔̄H͎̞ͮ̀ͩͣ͋H͕͙̪͉͂H̝̻͈̠ͤ͗̃ͮ͆͒H̳͍̠͈͉ͤͥͫ̉̆̾H̥͍̊͐H̯̙̙ͦͦ̂̽̋͑ͅH̟̜̹̣̦̩͍ͯH͔͖̝̾ͫͩH̰̬̣̑ͬ͆ͬͩ̊͌H͎̭̃ͤͧͦ̾̌͒ͯ̾Ḣ͍ͯͧ̎̈́͐̆H͔͙͛̂̈́̏͌̽͐H̻͖̱͎̪̙̙͎͒̀ͪ̀̊H̟̥͍̬̮̱̥͔ͫ̅̈́͐͋H͇̏̉͊͐H̥̣̙̮̻͕̬̩ͦ͂̒ͦ̋̃ͧ̂H͓̺̬̼̠͎͊͑̈H̤̯̟̗̰̬̪̓ͅH̥͓͐H͖̬̲͙̳̰͉͍ͬͨ̍͆H̥̖̝̱̖̿̔̽ͧ͑H̳̻͂̔H̥̦̰̹̳̠ͤ̋͒ͨ͐ͪͨ͂H̯̱͇̩͖̳̤͌̋̓̀͋H̳͇̖͍͓͊̓̂ͪH̩͕̼̠̘̯͈͎̑̈̓͆ͦ̋̀̚ͅH͕̲̞͍̩̥͙̤̤͊ͭ͊ͨ͗̇̄H͕͎̺̱ͥ̓ͣͥ̊̌̆͌H͉͓̳͈͕̻͂͋̃̅ͯH̺̯̮̲ͪ̅H̭̬͗ͣ̔͒ͨ͛ͨ̾ͧH̤̮̖̯̬͍̗͇̭̃ͫH͔͙͙̒ͧ̿ͤ̿͋H͔͈ͧ̓̇̅̽̋̂͐͆H͈͕̟͈͕ͫ͊ͣ̋̑̑̓ͬ̇H̤͔͈͔͐͒͗̾Ḫ̪͍̪̩̭ͩ́H͎̫͔ͣ̓ͬ̊̄ͣ̋H͕͒̈͗̋͊̉H͎̲̙̪̄̋̋͐̾̓Ḣ͎̺̤̼̔̂ͩ̑ͦH͈̽̎ͦͩH̳̲͕ͥ̌͗̂Ḫ͇̳͖̖͔̯̒ͅH͓̻̳̍̍̑̑H̳̯̬͖̙̮ͧͥͯ̆H̖͒ͦ̊͗̆̉̍H̠͙̼̭͚̭͇̞ͭ͆ͧ͊͂̈́ͥH̤̭ͤ͊ͤ̉ͣ̍̒ͬĤ͕̪̩̮͖̠̹ͦͬ̆͐̍H̰͈̮̤͓̞͙̏ͦH̲̻͈̜͉̗̰̪ͥͫ̔H͓͇͔̠̬̺̭͍̰̅ͧH͓̻͎͋ͤ

deviantID

eaglebuns's Profile Picture
eaglebuns
KAITLYN
Artist | Student | Varied
United States
Beef Palace!

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconmidnight-vanburen:
Midnight-Vanburen Featured By Owner Aug 15, 2014
Thanks for the fave and The Aquabats! rock!
Reply
:iconalleykat666:
AlleyKat666 Featured By Owner Jun 25, 2014
Thanks again for the fave!
Reply
:iconeaglebuns:
eaglebuns Featured By Owner Jun 26, 2014  Student General Artist
no problem!
Reply
:iconpuccoon:
Puccoon Featured By Owner Jun 9, 2014  Hobbyist Digital Artist
hey! O: thanks for watching!!!!
Reply
:iconeaglebuns:
eaglebuns Featured By Owner Jun 9, 2014  Student General Artist
no problem!
Reply
Add a Comment: